راستی  دیروز به دیدنت امدم .به یاد همه دفعات که باهم میرفتیم .همان کارهایی که انجام میدادی را ،انجام دادم....

البته نه به خوبی وصلابت تو..

چقد این روزها دلتنگ خاطره هام ..فکر نمیکردم تنها بشیم ..بابا..شاید تنها واژه ایی باشد که وقتی میشنوم برای من تداعی کننده پشتوانه محکم واستوره صبر باشد کاش هیچ وقت ...نه ناشکری نمیکنم اما خانه ما خالی خالیست وقتی که نیستی...

منبع : ره گم کرده... |کاش ای تنهاترین امید زندگی میتوانستم فراموشت کنم...
برچسب ها :